1 400 000 PLN (3 675 PLN / m2)

Działka inwestycyjna z domem w stanie surowym

Dom (Bliźniak) na sprzedaż,
Warszawa

Kontakt z agentem: Art Dom
Opis nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działki - wielkość- 673m2

Działka o wymiarach 15m na 44m
Na działce budynek w stanie surowym zamkniętym o powierzchni użytkowej około 300m2 .

Budynek wybudowany 1998 roku.
W 2019r. - kapitalny remont.
Obecnie wymienione-  piony wodno kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, nowo położony dach, nadbudowane poddasze, podłogi i ściany zerwane do gołej cegły, nowa elektryka.

Dom miał spełniać 2 funkcje -usługową oraz mieszkaniową ( dla zainteresowanych wizualizacje)
Możliwość przerobienia tylko na usługi.

Plan zagospodarowania pozwala na :
1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - usługi różne, w tym produkcyjno - techniczne - oznacza tereny zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianych usług, wytwórczości związanej z usługami, obsługi komunikacji kołowej i transportu oraz logistyki - gdzie powierzchnia działki wynosi co najmniej 800 m2, a łączna powierzchnia zabudowy w jednym zakładzie - co najwyżej 8000 m2, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych może być zabudowa
mieszkaniowa realizowana na następujących zasadach:
1) wyłącznie w formie do 2 lokali mieszkalnych (wbudowanych lub stanowiących odrębną kubaturę) w ramach działki jednego zakładu oraz pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym zakazuje się wydzielania nowej działki wyłącznie dla tej funkcji;
2) pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej odległości 60 m od linii rozgraniczającej Trasy Olszynki Grochowskiej.
3. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
2) warunki realizacji zabudowy usługowej i usługowo - produkcyjno - technicznej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy- 14 m,
b) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działki jednego zakładu - 60%,
c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
3) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
5) wyklucza się bezpośrednią obsługę komunikacyjną z Trasy Olszynki Grochowskiej;
6) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych;
7) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% działki jednego zakładu;


Na działce dodatkowo wiata 100m2 z możliwością przerobienia na budynek gospodarczy, usługowy lub  garaż 3-4 stanowiskowy 

Zapraszamy do kontaktu

Mapa
Kontakt z agentem

Art Dom

Aleksandra Kozłowska
Nieprawidłowy adres E-mail