Działka budowlana z domem wolnostojącym.

Działka (Budowlana) na sprzedaż
389 000 PLN, Pow. 1 100 m2
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 100 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Słupno
Numer oferty:
A-D110078
Cena za m2:
353.64 PLN
UWAGA : Powierzchnia działki wynosi 1300 m plus udział w drodze 176 m.
W obowiązującym MPZP planowana droga na którą trzeba oddać 200m z działki.


Działka budowlana z domem z lat 60 tych.
Dom składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i werandy.
Ogrzewanie gazowe + kotłownia.


UWAGA : Powierzchnia działki wynosi 1300 m plus udział w drodze 176 m.
W obowiązującym MPZP planowana droga na którą trzeba oddać  200m z działki.

Media miejskie gaz, woda i prąd, szambo.Dojazd drogą utwardzoną.
Posesja ogrodzona.

Do szkoły podstawowej ok.1 km.Przystanek autobusowy ok 100 m, linia 738.

Polecam!!!
Tylko u nas!!!

Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca o charakterze miejskim lub willowym
1. Przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą o charakterze miejskim lub willowym oznacza się symbolem MN2 na rysunku planu w skali 1:5000 oraz na częściach A, B, C, D, E i F rysunku planu w skali 1:1000.
2. Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, jeżeli w wyniku podziałów własnościowych wydzielono działki zbyt wąskie dla lokalizacji zabudowy wolno stojącej, oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 2 kondygnacje.
4. Dopuszcza się realizację obiektów usługowych wbudowanych lub wolno stojących o uciążliwości nie przekraczającej granic działki budowlanej.
5. Zaleca się stosowanie dachów pochyłych oraz form architektonicznych zharmonizowanych z otoczeniem.
6. Zakazuje się realizacji budynków gospodarczych wolno stojących, z wyjątkiem garaży.
7. Zakazuje się budowy szklarni oraz prowadzenia hodowli roślinnej lub zwierzęcej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki.
8. Nakazuje się zachowanie co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 10.
9. Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów mieszkańców i użytkowników w granicach działki budowlanej.
10.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN2, położonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, określonych oznaczeniem graficznym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 4 i § 5.
11.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej MN2, położonych na obszarze objętym strefą ochrony Konserwatora Zabytków, obowiązują ustalenia § 4.
12.Dla terenów położonych w granicach części A, B, C, D, E i F planu w skali 1:1000 obowiązują ustalenia zapisane w rozdziale 12.
13.Dla terenów, dla których nie sformułowano szczegółowych zasad podziału na działki budowlane, obowiązują zasady wynikające z Działu II Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 46, z późniejszymi zmianami/.

A construction plot with a house from the 1960s. The house consists of 2 rooms, kitchen, bathroom and veranda. Gas heating + boiler room. Plot 1300 m plus share on the road 176 m. City utilities gas, water and electricity. Sewage system septic tank. Access via a paved road. Fenced property. To primary school about 1 km. Bus stop about 100 m, line 738. I recommend !!! Only here!!!
Nieprawidłowy adres E-mail