850 000 PLN (2 048 PLN / m2)

Warszawa

Działka (Budowlana) na sprzedaż,
Warszawa

Kontakt z agentem: Art Dom
Opis nieruchomości

Działka o pow. 415m2

Warunki zabudowy : 50% zabudowy powierzchni terenu budynkiem usługowo-mieszkalnym 3 kondygnacyjnym do 12m wysokości zawierający 4 lokale mieszkalne na I i II piętrze i lokale usługowe na parterze, lub - zabudowa odrębnym budynkiem tylko usługowym do 160m2.
Dla jednostek terenowych
1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3-4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących, bliźniaczych lub szeregowych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a takie odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez
przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować:
1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
- dla segmentu w zabudowie szeregowej - 250 m2,
- dla segmentu w zabudowie bliźniaczej - 350 m2,
- dla jednego budynku wolnostojącego - 450m2,
b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w §11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m,
b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych,
3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy-80 m2,
b) ograniczenie przepisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii,
c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 8 m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje,
d) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych;
4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garażowych, przy czym przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych w tym garaży) na działce - 50 m2 oraz obowiązek realizacji wyłącznie w głębi działki;
5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9;
6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:
- o powierzchni do 300 m2 - 60%,
- o powierzchni 300 - 450 m2 - 50%,
- o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2 - 35%,
- o powierzchni powyżej 800 m2 - 30%;
8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowozabudowywanych:
- o powierzchni do 300 m2 - 30%,
- o powierzchni 300 - 450 m2 - 35%,
- o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2 - 50%,
- o powierzchni powyżej 800 m2 - 55%

Plot with an area 415m2 Building conditions: 50% of the building's surface area with a 3-storey residential and 12-m high building containing 4 apartments on the first and second floor and service premises on the ground floor, or - a separate service building with only 160m2 of service space. For local units 1. The basic designation of field units is determined - single-family housing development with the approval of multi-family buildings containing 3-4 dwellings - means plots of land on which there are and can be implemented both single-family houses, i.e. containing 1 - 2 dwellings or 1 dwelling and 1 commercial premises with an area not exceeding 30% of the total area of the building, as well as buildings with a maximum of 4 residential premises and commercial premises with a total area not exceeding 20% of the total area of the building (it is possible to situate these buildings as free-standing ones, semi-detached or terraced), along with their facilities (including access, driveways, courtyards, garages and outbuildings), home gardens and external technical infrastructure facilities, and such separate buildings for accompanying services. 2. It is established that the intended use of field units may be services - without prejudging their profile - to the extent referred to in § 2 point 9. 3. It is stipulated that the admissible purpose may operate: 1) in rooms built into residential buildings ; 2) in separate, detached or built-up buildings for a residential building. 4. The existing rules of development and building development: 1) regarding the principles of land division and creation of new plots: a) the minimum size of the newly built development plot is set: - for the terraced segment - 250 m2, - for the semi-detached segment - 350 sq m, - for one detached building - 450 sq m, b) there are also provisions regarding the rules for creating new plots included in §11; 2) principles of housing development: a) the maximum construction height is set at 12 m, b) when the building is situated at the top to the street, it is forbidden to perform the peak without window or door openings, 3) conditions for the implementation of separate service buildings: a ) a maximum building area of 80 m2 is established, b) limiting the provision of and does not apply to gastronomy services, c) a maximum construction height is set - 8 m, but no more than 2 floors, d) building lines are valid in the same way as for residential buildings; 4) it is allowed to build separate farm and garage buildings, whereby the maximum total area of buildings, including garages, is established) on the plot - 50 m2 and the obligation to implement only in the depth of the plot; 5) the conditions for the location of the building in the plot border are determined by the provisions contained in § 9; 6) the provisions of § 12 apply to the determination of parking spaces; 7) a maximum ratio of built-up area for plots is established: - with an area up to 300 m2 - 60%, - an area of 300 - 450 m2 - 50%, - an area of 450 - 600 m2 - 45%, - an area of 600 - 800 m2 - 35%, - with an area of over 800 m2 - 30%; 8) a minimum percentage indicator of biologically active area for newly built plots is established: - with an area up to 300 m2 - 30%, - an area of 300 - 450 m2 - 35%, - an area of 450 - 600 m2 - 45%, - an area of 600 - 800 m2 - 50%, - with an area of over 800 m2 - 55%.

Mapa
Kontakt z agentem

Art Dom

Aleksandra Kozłowska
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.