Działka blisko ul.Radzymińskiej

Działka na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 912 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Targówek Zacisze
  • Numer oferty : A-D708248
  • Cena za m2 : 1195.18 PLN

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działki usługowej o pow. 910m2 na Zaciszu

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostki terenowej - usługi z towarzyszącą funkcją mieszkaniową-może być wprowadzona funkcja mieszkaniowa do 40% łącznej powierzchni użytkowej budynków na tej działce (z pominięciem budynków gospodarczych, technicznych i garaży wraz z zapleczami, podjazdami, miejscami postojowymi, podwórzami, budynkami gospodarczymi i garażowymi, zielenią towarzyszącą i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej służącymi obsłudze tych terenów.

Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy - 12m, a dla budynków wyłącznie usługowych -9m,
b) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) ustala się obowiązek realizacji usług w dolnych kondygnacjach budynków w pierzei wyznaczonej na rysunku planu;
3) zakazuje się realizacji odrębnych budynków gospodarczych i garażowych;

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek: - 35%;
ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: - 25%.

We invite you to familiarize yourself with the offer of a service plot with an area 910m2 in Zacisze SPATIAL DEVELOPMENT PLAN The basic unit of the field unit - services with a housing function is established - a housing function can be introduced up to 40% of the total usable floor area of ​​buildings on this plot (excluding business buildings, technical buildings and garages with backrooms, driveways, places Applicable rules of development and building development: a) maximum building height - 12m, and for service-only buildings -9m, b) is marked on the drawing plan the building lines impassable, c) the obligation to provide services in the lower floors of buildings in the frontage designated in the plan drawing is determined; 3) separate economic and garage buildings are forbidden; maximum indicator of built-up area for plots: - 35%; a minimum percentage of biologically active surface area is established: - 25%.