1 800 000 PLN (1 440 PLN / m2)

Działka Inwestycyjna na Zaciszu

Działka (Budowlana) na sprzedaż,
Warszawa

Kontakt z agentem: Art Dom
Opis nieruchomości

obecnie Użytkowanie wieczyste / zmiana przeznaczenia na budowlę jednorodzoną, wielolokalową

wymiary działki 38 na 33
- media w ulicy - obecnie właściciel projektuje uzbrojenie działki

Działka w okolicach ulicy Tużyckiej
teren nieruchomości podzielony na 2 niezależne działki

Plan zagospodarowania dla terenu

Dla jednostek terenowych na terenie których znajduje się działka
1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3-4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek,na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących i bliźniaczych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować:
1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
- dla segmentu w zabudowie bliźniaczej - 450m2,
- dla jednego budynku wolnostojącego - 600 m2,
b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w § 11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m,
b) ustala się obowiązek realizacji dachu spadzistego,
c) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych,
d) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne oraz obowiązujące: dla jednostki MNK 127 i MNK 128 1 od ul. Wolbromskiej;
3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy180m2,
b) ograniczenie przepisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii,
c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 1 8 m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje,
d) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych, z zastrzeżeniem przepisu lit. e,
4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garażowych, przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaży) - 50 m2 oraz obowiązek sytuowania w głębi działki;
5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9;
6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:
- o powierzchni do 300 m2- 60%,
- o powierzchni 300 - 450 m2- 50%,
- o powierzchni 450- 600 m2- 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2- 35%,
- o powierzchni powyżej 800 m2- 30%;
8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo zabudowywanych:
- o powierzchni do 300 m2 - 30%,
- o powierzchni 300 - 450 m2- 35%,
- o powierzchni 450 -600 m2- 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2- 50%,
- o powierzchni powyżej 800 m2- 55%.
Nieruchomosci zacisze to nasza domena. mamy największy wybór nieruchomości w tym rejonie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Mapa
Kontakt z agentem

Art Dom

Aleksandra Kozłowska
Nieprawidłowy adres E-mail