Działka na szerokość 57 m

Działka (Budowlana) na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 964 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Targówek Zacisze
  • Numer oferty : A-D791686
  • Cena za m2 : 1037.34 PLN

Działka o pow. 964m2.

Działka w kształcie rąbu od ulicy 57 m

Targówek w okolicach - ul. Tużyckiej


Plan Zagospodarowania :

Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne 1 oznacza tereny działek,na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących i bliźniaczych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi 1 bez
przesądzania ich profilu 1 w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować:
1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzeni
a nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
– dla segmentu w zabudowie bliźniaczej – 450 m2,
– dla jednego budynku wolnostojącego – 600 m2,
b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w § 11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m
, a w przypadku dachów płaskich1 10,5 m,
b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez
otworów okiennych lub drzwiowych,
c) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne;
3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy180 m2,
b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 1 8 m, ale nie więcej niŜ 2 kondygnacje,
c) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych;
4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garaŜowych, przy czym ustala się
maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaŜy)- 50 m2;
5) warunki usytuowania budynku w granicy działki i określają przepisy zawarte w § 9;
6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:
- powierzchni do 300 m2- 60%,
- powierzchni 300 - 450 m2- 50%,
- powierzchni 450 - 600 m2- 45%,
- powierzchni 600- 800 m2- 35%,
-powierzchni powyżej 800 m2- 130%;
8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo
zabudowywanych:
- o powierzchni do 300 m2- 30%,
- o powierzchni 300- 450 m2- 35%,
- o powierzchni 450- 600 m2 - 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2- 50%,
-o powierzchni powyżej 800 m2- 55%.

Plot with an area 964m2. A plot in the shape of a rump from street 57 m Targówek in the vicinity - ul. Tużycka Spatial Development Plan: The basic designation of off-shore units is determined - single-family housing development with the approval of multi-family buildings containing 3 ÷ 4 dwellings 1 means plots of land where single-family houses, i.e. containing 1 to 2 dwellings and can be 1 dwelling and 1 service premises with an area not exceeding 30% of the total area of the building, as well as buildings with a maximum of 4 residential premises and service premises with a total area not exceeding 20% of the total area of the building (it is possible to situate these buildings as detached and semi-detached) ), together with their facilities (including access roads, driveways, courtyards, garages and outbuildings), home gardens and external technical infrastructure facilities, as well as separate buildings for accompanying services. 2. It is established that the acceptable use of field units may be services 1 without prejudging their profile 1 to the extent referred to in § 2 point 9. 3. It is stipulated that the admissible purpose may operate: 1) in rooms built into residential buildings ; 2) in separate, detached or built-up buildings for a residential building. 4. The applicable rules for development and building development: 1) regarding the principles of land division and creation of new plots: a) the minimum size of the newly built development plot is set: - for the semi-detached segment - 450 m2, - for one detached building - 600 m2, b) there are also provisions regarding the rules for creating new plots included in § 11; 2) the principles of housing development: a) the maximum construction height is set at 12 m, and in the case of flat roofs 1 10.5 m, b) in the situation when the building is situated at the top to the street, it is forbidden to perform the peak without window or door openings, c) impassable building lines are marked on the plan drawing; 3) conditions for the construction of separate service buildings: a) a maximum building area of 180 m2 is established, b) a maximum construction height of 1 8 m is set, but no more than two floors, c) building lines are the same as for residential buildings; 4) it is allowed to build separate farm and garage buildings, with the maximum total area of buildings (including garages) - 50 m2; 5) the conditions for the location of the building at the plot's boundary and set out the provisions contained in § 9; 6) the provisions of § 12 apply to the determination of parking spaces; 7) a maximum ratio of built-up area for plots is established: - area up to 300 m2- 60%, - area 300 - 450 m2- 50%, - area 450 - 600 m2- 45%, - area 600-800 m2- 35%, - area over 800 m2 - 130%; 8) a minimum percentage index of biologically active area for newly built land plots is established: - up to 300 m2 - 30%, - 300- 450 m2 - 35%, - 450 - 600 m2 - 45%, - area 600 - 800 m2 - 50%, - over 800 m2 - 55%.