Działka na Zaciszu 26m na 42m

Działka (Budowlana) na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 1 072 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Targówek Zacisze
  • Numer oferty : A-D636418
  • Cena za m2 : 1072.76 PLN

Działka o pow. 1072m2.

Działaka o wymiarach 26 na 42

Działka idealna na Dom wolnostojący, Bliźniak, Zabudowę Szeregową

w drodze : wszystkie media

Zapraszamy do zapoznania się z planem zagospodarowania : dużo możliwości


Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3-4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek,na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących, bliźniaczych lub szeregowych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaŜe i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a takie odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować:
1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
– dla segmentu w zabudowie szeregowej - 250 m2
– dla segmentu w zabudowie bliźniaczej - 350 m2,
– dla jednego budynku wolnostojącego - 450m2
b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w §11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m,
b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych,
3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy-80 m2,
b) ograniczenie przepisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii,
c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 8 m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje,
d) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych;
4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garażowych, przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych w tym garaży) na działce - 50 m2oraz obowiązek realizacji wyłącznie w głębi działki;
5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9;
6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:
- o powierzchni do 300 m2- 60%,
- o powierzchni 300 - 450 m2 - 50%,
- o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2 - 35%,
- o powierzchni powyżej 800 m2- 30%;
8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo zabudowywanych:
- o powierzchni do 300 m2- 30%,
- o powierzchni 300 - 450 m2- 35%,
- o powierzchni 450 - 600 m2- 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2- 50%,
- o powierzchni powyżej 800 m2- 55%.

A plot of land 1072m2. 26 x 42 plot of land Ideal plot for detached house, semi-detached house, terraced housing on the way: all utilities We invite you to familiarize yourself with the development plan: many possibilities Basic zoning is established - single-family housing with a multi-family housing including 3-4 premises residential - means areas of plots on which both single-family buildings, i.e. containing 1 - 2 residential premises or 1 residential premises and 1 service premises with an area not exceeding 30% of the total area of the building, and buildings containing a maximum of 4 residential and service premises with a total area not exceeding 20% of the total area of the building (whereby it is possible to situate these buildings as free-standing, semi-detached or terraced), together with their facilities (including access routes, driveways, yards, garages and public buildings) supply), home gardens and external technical infrastructure facilities, and such separate buildings for associated services. 2. It is established that the permissible purpose of field units may be services - without prejudging their profile - to the extent referred to in § 2 point 9. 3. It is established that the permissible purpose may function: 1) in rooms built into residential buildings ; 2) in separate free-standing buildings or attached to a residential building. 4. Applicable rules for development and development of buildings: 1) as regards the principles of dividing land and creating new plots: a) the minimum size of a newly created plot for development is set: - for the terraced segment - 250 m2 - for the semi-detached segment - 350 m2, - for one detached building - 450m2 b) the provisions regarding the rules for creating new plots included in §11 also apply; 2) the rules for shaping housing: a) the maximum height of the building is set at 12 m, b) in a situation where the building is situated with a gable to the street, the construction of the gable without window or door openings is prohibited, 3) the conditions for the construction of separate service buildings: a ) a maximum building area of 80 m2 is set, b) limitation of the provision of and does not apply to catering services, c) a maximum building height of 8 m is set, but no more than 2 floors, d) building lines apply in the same way as for residential buildings; 4) separate outbuildings and garage buildings are allowed, with the maximum total building area of outbuildings including garages being set) on a plot of 50 m2 and the obligation to implement only deep within the plot; 5) the conditions of location of the building within the plot boundary are set out in the provisions contained in § 9; 6) the provisions of § 12 apply to the designation of parking spaces; 7) the maximum built-up ratio for plots is set: - up to 300 m2 - 60%, - 300 - 450 m2 - 50%, - 450 - 600 m2 - 45%, - 600 - 800 m2 - 35%, - with an area of over 800 m2 - 30%; 8) the minimum percentage indicator of biologically active area is established for newly built-up plots: - with an area of up to 300 m2 - 30%, - with an area of 300 - 450 m2 - 35%, - with an area of 450 - 600 m2 - 45%, - with an area 600 - 800 m2 - 50%, - with an area over 800 m2 - 55%.