1 450 000 PLN (2 320 PLN / m2)

Działka 625m2 na Targówku / Zaciszu

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż,
Warszawa

Kontakt z agentem: Art Dom
Opis nieruchomości

Działka 625 m 2- szeroka na 20m , głęboka na 30

media :
Woda, prąd, gaz - na działce
kanalizacja - w ulicy


działka w rejonach ul.,Czerwińska

plan zagospodarowania
Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostki terenowej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
ograniczonym dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne - oznacza
tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj.
zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 3-4 lokale
mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku
(przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących i bliźniaczych), wraz z ich zapleczami
(obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i
zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez
przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować:
1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
- dla segmentu w zabudowie bliźniaczej
- 350 m2,
- dla jednego budynku wolnostojącego
- 450 m2,
b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w §11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m, a w przypadku dachów płaskich- 10,5 m,
b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez
otworów okiennych lub drzwiowych,
c) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne oraz obowiązujące od ul. Codziennej;
3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy-80 m2,
b) ograniczenie przepisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii,
c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 8 m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje,
d) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych;
4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garażowych, przy czym ustala się
maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaży) - 50 m2 oraz
obowiązek sytuowania w głębi działki;
5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9;
6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:
- o powierzchni 600 - 800 m2 - 35%,

8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo
zabudowywanych:
- o powierzchni 600 - 800 m2 - 50%,

5. Teren jednostki MNK 43 i MNK 44 położony jest w ustalonej planem strefie archeologicznej, o jakiej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, w związku z czym obowiązują na tym terenie ustalenia zawarte w § 10 ust. 2 pkt 2.
2) na terenie w zasięgu strefy archeologicznej ustala się:
a) obowiązek przeprowadzenia - na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej
finansować roboty budowlane kubaturowe, liniowe lub drogowe - badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji,
b) przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie.

Mapa
Kontakt z agentem

Art Dom

Aleksandra Kozłowska
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.