2 750 000 PLN (500 PLN / m2)

Działka dla Inwestora

Działka (Przemysłowa) na sprzedaż,
Warszawa

Kontakt z agentem: Art Dom
Opis nieruchomości

2 działki sprzedawane razem 

wielkość 5500 m2 

woda, prad, gaz - w ulicy 
planowana kanalizacja 
 
2500m
plan zagospodarowania dla 2500m

Przeznaczenie terenu podstawowe

- obiekty parkingów i garaży wielopoziomowych z wbudowanymi usługami obsługi motoryzacji,
- usługi o charakterze ogólnomiejskim, w tym: obiekty targowo wystawiennicze,
wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii (instytuty badawcze, park technologiczny) itp.
2. Przeznaczenie terenu dopuszczalne
1) usługi podstawowe, usługi rzemieślnicze, usługi handlu,
2) obiekty małych i średnich przedsiębiorstw stosujących nowoczesne technologie,
3) parkingi naziemne.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) wysokość garażu do 4 kondygnacji naziemnych, do 12m,
2) wysokość obiektów usługowych do 12m,
3) ustala się wskaźnik minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej na działce,
4) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy (wyznaczone na rysunku planu), - 4 m od ulic oraz 10 m od terenów oznaczonych UKS,
5) dla terenów w granicach stref ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 i 220 kV
(oznaczone na rysunku planu) obowiązują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2, 

tzn:na terenach znajdujących się w zasięgu stref ochronnych (niekorzystnego oddziaływania)
od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, oznaczonych na
rysunku planu i o szerokości: 19 m od osi linii w każdą stronę dla LWN 110 kV i 25 m dla
LWN 220 kV - zabrania się realizacji budynków mieszkalnych i innych będących stałym
miejscem pracy dla ludzi, dopuszcza się sytuowanie budynków usługowych i gospodarczych pod warunkiem stwierdzenia, że w danej konkretnej sytuacji warunki wymagane przepisami szczególnymi są zachowane, 

6) dopuszcza się łączenie istniejących działek i wtórny podział terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4,
7) ustala się nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż południowych granic terenu (w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych  i obiektów sakralnych),
8) nie dopuszcza się zabudowy tymczasowej,
9) przed realizacją poszczególnych inwestycji należy opracować projekt zagospodarowania całego terenu.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej
1) dojazdy i obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Ostródzkiej - KD(d)- 2 i ulicy serwisowej prowadzonej w liniach rozgraniczających Trasy Toruńskiej (poza granicami planu),
2) dopuszcza się możliwość wydzielenia dojazdu do jednostek urbanistycznych 5MW, 6UKS i 3MN.
3) parkingi dla usług na terenie własnym z zapewnieniem niezbędnej liczby miejsc parkingowo-garażowych w obrębie działki,
4) wskaźnik parkingowy - zgodnie z § 8 ust. 9.
5. Zasady obsługi inżynieryjnej terenu - Zgodnie z § od 10 do 17.
6. Dopuszcza się instalowanie reklam - zgodnie z § 5 ust. 5.


3000 M2 - MN
Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2. Przeznaczenie terenu
- usługi podstawowe wbudowane w partery budynków, do 30 %
powierzchni. użytkowej budynku,
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) ustala się wysokość zabudowy do 12 m, do 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym,
2) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4 m od linii rozgraniczających ulic (chyba, że na rysunku planu zaznaczono inaczej),
3) ustala się wskaźnik minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej na każdej działce,
5) dla terenów w granicach strefy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV (oznaczone na rysunku planu) obowiązują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenów
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2,
 tzn . na terenach znajdujących się w zasięgu stref ochronnych (niekorzystnego oddziaływania)
od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, oznaczonych na
rysunku planu i o szerokości: 19 m od osi linii w każdą stronę dla LWN 110 kV i 25 m dla
LWN 220 kV - zabrania się realizacji budynków mieszkalnych i innych będących stałym
miejscem pracy dla ludzi, dopuszcza się sytuowanie budynków usługowych i gospodarczych pod warunkiem stwierdzenia, że w danej konkretnej sytuacji warunki wymagane przepisami szczególnymi są zachowane, 
6) ustala się zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 4,
7) geometria dachów zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2, ustala się maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych do 400
9) dopuszcza się łączenie istniejących działek i wtórny podział
terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu
4) parkingi na terenie własnym z zapewnieniem 2 miejsc parkingowo-garażowych w obrębie działki (na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny),
5) wskaźnik parkingowy zgodnie z § 8 ust. 9.


Zakaz instalowania reklam na nośnikach reklamowych i w formie banerów.
Mapa
Kontakt z agentem

Art Dom

Aleksandra Kozłowska
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.