Warsztat samochodowy na działce usługowej 912m2

Warsztat na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Komercyjny
  • Powierzchnia : 350 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Targówek Zacisze
  • Piętro: 0 na 1
  • Numer oferty : A-D455574
  • Powierzchnia działki : 910 m2
  • Cena za m2 : 3114.29 PLN

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Warsztatu samochodowego na działce usługowej o pow. 912m2 na Zaciszu

Warsztat - o powierzchni 350 m 2
- wysokość pomieszczeń warsztatowych 3,5
- 5 bramy wjazdowe - 3 m wysokości
- 3 stanowiska do naprawy- brak kanałów ( długość od bramy do ściany budynku - 6,43)
- 1 stanowisko do mycia ( podpięta myjka stacjonarna z zamkniętym obiegiem )
- 1 brama - do pomieszczenia magazynowego
- Budynek Biurowy- wysokość pomieszczeń 2,5m
w budynku:
a) 2 natryski
b) 2 wc
c) pomieszczenie socjalne
d) pomieszczenie biurowe
f) piwnica pod budynkiem
g) wyważarki

- Warsztat podpięty do wody i kanalizacji miejskiej
- obecnie ogrzewany piecem węglowym, możliwość podpięcia się do gazu miejskiego ( gaz w ulicy )

Warsztat wyposażony w
a) kompletną myjnie stacjonarną - obiekt zamknięty
- druga myjnia ( w pudle gotowa do zamontowania)
b) podnośnik kolumnowy - 3 letni
c) 3 podnośniki płytowe ( 1 zamontowany, 2 w piwnicy )
d) Sprężarka - ze zbiornikiem 1000l (na powietrze)
e) wytwornica azotu

Wcześniej w tym przez 20 lat funkcjonował zakład Wulkanizacyjny
- Duża baza klientów ( przyzwyczajonych do lokalizacji, dobre opinie)
Przeznaczenie terenu
-
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostki terenowej - usługi z towarzyszącą funkcją mieszkaniową
-może być wprowadzona funkcja mieszkaniowa do 40% łącznej powierzchni użytkowej budynków na tej działce (z pominięciem budynków gospodarczych, technicznych i garaży wraz z zapleczami, podjazdami, miejscami postojowymi, podwórzami, budynkami gospodarczymi i garażowymi, zielenią towarzyszącą i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej służącymi obsłudze tych terenów.

Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy - 12m, a dla budynków wyłącznie usługowych -9m,
b) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) ustala się obowiązek realizacji usług w dolnych kondygnacjach budynków w pierzei wyznaczonej na rysunku planu;
3) zakazuje się realizacji odrębnych budynków gospodarczych i garażowych;

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek: - 35%;
ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: - 25%.

We invite you to familiarize yourself with the offer of a car workshop on a service plot with an area 912m2 at Zacisz. Workshop - with an area of ​​350 m 2 - the height of workshop rooms 3.5 - 5 gates - 3 m high - 3 stations for repair - no ducts (length from the gate to the wall of the building - 6.43) - 1 washing stand (plugged stationary washer with closed circuit) - 1 gate - to storage room - Office building - ceiling height of 2.5m in the building: a) 2 showers b) 2 wc c) social room d) office space f) basement under the building g) balancing machines - Workshop connected to water and city sewerage - currently heated with a coal furnace, possibility of connecting to municipal gas (gas in the street) Workshop equipped wa) complete stationary car wash - closed object - second carwash (in box ready to be installed) b) column lift - 3-year-old c) 3 plate lifts (1 mounted, 2 in the basement) d) Compressor - with a 1000l tank (for air) e) Nitrogen generator Previously, in this for 20 years operated Wulkaniczny plant - Large database of clients (accustomed to the location, good reviews) Land use - SPATIAL DEVELOPMENT PLAN The basic design of the field unit - services with associated housing function - may be introduced - housing can be up to 40% of the total usable area of ​​buildings on this plot (with disregarding economic and technical buildings and garages with back-up facilities, driveways, parking spaces, courtyards, outbuildings and garages, accompanying greenery and external technical infrastructure facilities for servicing these areas. Applicable principles of development and building development: a) maximum building height - 12m, and for service-only buildings -9m, b) outline lines are impassable in the plan drawing, c) an obligation to provide services in the lower floors of buildings in the frontage designated in the drawing plan; 3) separate economic and garage buildings are forbidden; maximum indicator of built-up area for plots: - 35%; a minimum percentage of biologically active surface area is established: - 25%.